Obchodní podmínky
Mezinárodní festival animovaných filmů, 7. - 12. května 2024

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

VOP vydává Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu z.s., IČ 22813861, se sídlem Hradešínská 1542/6, 101 00, Praha 10, (dále jen „Společnost“), která je pořadatelem Mezinárodního festivalu animovaných filmů, Anifilm (dále jen „Festival“).

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi festivalových akreditací a vstupenek na jednotlivý program Festivalu (dále jen „akreditací“).

Předmětem VOP je úprava smluvních vztahů mezi osobou, která vstupuje do smluvního vztahu se Společností (dále jen „Návštěvníkem“), a Společností, při koupi akreditací na Festival, zejména obeznámení Návštěvníka se způsoby platby, podmínkami odstoupení od smlouvy a změnami smlouvy.  

Objednávka akreditací přes internet, stejně jako zakoupení vstupenek ve festivalovém centru zahrnuje přijetí VOP, se kterými se Návštěvník může seznámit na internetových stránkách www.anifilm.cz.

 

PODMÍNKY PRO KOUPI AKREDITACÍ

Prodejcem je Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu z.s., IČ 22813861.

Pro případné dotazy se prosím obracejte na akreditace@anifilm.cz.

Po přihlášení do festivalové databáze vyberte z nabídky akreditací konkrétní typ. Následující kroky Vás zavedou až k samotné online platbě, po jejímž provedení Vám na email bude zasláno potvrzení o zakoupení.

Po předložení potvrzovacího emailu Vám bude ve festivalovém centru v Liberci během konání festivalu (7. – 12. května 2024) vydána festivalová akreditace, která je nepřenosná.

Ceny akreditací jsou vyjádřeny v českých korunách včetně DPH. Společnost je plátcem DPH. 
Náklady vzniklé Návštěvníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi vstupenky přes internet (náklady na internetové připojení) si hradí Návštěvník sám.
Kupní cenu akreditace může Návštěvník uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně nebo v hotovosti ve festivalovém centru v době konání Festivalu
  • bezhotovostně platbou online přes internet

 

Podmínky prodeje akreditací přes internet


Festivalovou akreditaci lze zakoupit na webových stránkách on-line festivalové databáze naležící Společnosti: https://vp.eventival.com/anifilm/2024/.

Smlouva o koupi vstupenky přes internet je uzavřena kliknutím na tlačítko „Zaplatit“, poté co Návštěvník odsouhlasí, že se seznámil s těmito VOP a v předchozích krocích (při registraci) prohlásí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Návštěvník si při koupi vstupenky přes internet zvolí, zda cenu vstupenky uhradí online platební kartou nebo bankovním převodem. Obě platební metody zajišťuje na základě smluvního vztahu se Společností obchodní společnost The Pay s.r.o., IČ: 28135261
Po uzavření kupní smlouvy, není Návštěvník oprávněn objednávku jakkoli měnit ani ji zrušit (tj. vrátit akreditace), vyjma případů uvedených níže.
Při online platbě kartou je Návštěvníkovi obratem zasláno na jím uvedenou emailovou adresu elektronické potvrzení o platbě.

Návštěvník je oprávněn zažádat Společnost o vystavení řádného daňového dokladu prostřednictvím emailové adresy akreditace@anifilm.cz.

 

Odstoupení od smlouvy o koupi vstupenek Návštěvníkem

Změna ze strany Návštěvníka
Žádost o výměnu již zaplacené vstupenky musí být učiněna prostřednictvím emailu na adrese: akreditace@anifilm.cz. Návštěvník nemá na výměnu vstupenky právní nárok. Případná dohoda o změně data je uzavřena na základě písemného potvrzení Společnosti zaslaného na emailovou adresu Návštěvníka.

Vyšší moc
Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv kulturní akci na Festivalu v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí. Příkladným výčtem jsou: nemoc, požár, havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. V takovém případě zvolí Návštěvník buď možnost vrácení kupní ceny zakoupené vstupenky v hotovosti nebo na účet nebo Společnost nabídne Návštěvníkovi výměnu vstupenky za vstupenku na jinou kulturní akci na Festivalu. Případný cenový rozdíl bude mezi stranami vypořádán.

Reklamace
Zakoupená akreditace se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. Po výměně elektronického potvrzení o zaplacení za festivalovou akreditaci se v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení akreditace nebude nahrazována novou a Návštěvníkovi nebude poskytnuta náhrada. 
Reklamace plnění poskytovaného Společností musí být podána elektronicky na email: akreditace@anifilm.cz. Doporučujeme, aby Návštěvník vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, objednávky, potvrzení o objednávce atd.).
Společnost nebo jí pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se Společnost s Návštěvníkem na lhůtě delší.


Ochrana osobních údajů
Společnost v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), zpracovává osobní údaje Návštěvníků, kteří poskytli tyto údaje při koupi akreditací v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou je Návštěvník, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh Návštěvníka. Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů dle § 5 odst. 2 písm. b) ZOOU.
Správcem i zpracovatelem osobních údajů je Společnost. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Poskytnutí osobní údajů je dobrovolné.
Společnost tímto Návštěvníky informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 ZOOU, zejména zjistí-li nebo domnívá-li se Návštěvník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

Další práva a povinnosti
Společnost není ve vztahu k Návštěvníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Mimosoudní vyřizování stížností Návštěvníků zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy: akreditace@anifilm.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Návštěvníka zašle Společnost na elektronickou adresu Návštěvníka.

Společnost je oprávněna k prodeji vstupenek a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Spory
Tyto VOP podléhají jak co do výkladu, tak co do použití českému právu. Nedojde-li se ke smírnému řešení, jsou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.

Kontaktní údaje Provozovatele Festivalu:
Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu z.s., IČ 22813861. 
email: akreditace@anifilm.cz

V Praze dne 2. 1. 2024