Pravidla a podmínky
Mezinárodní festival animovaných filmů, 7. - 12. května 2024

Pravidla a podmínky

Podmínky pro nekomerční promítání v rámci Ozvěn ANIFILMU

v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Podmínky“)

 

I. Definice pojmů

Nabyvatelem“ se pro účely těchto Podmínek rozumí Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem v Praze 10 – Vinohrady, Hradešínská 1542/6, PSČ 10100, IČ: 22813861.

Poskytovatelem“ se pro účely těchto Podmínek rozumíte Vy– tzn. subjekt, který ANIFILMU poskytl AD tím, že na internetu vyplnil příslušný vstupní formulář a v tomto formuláři zaškrtl příslušné políčko, kterým souhlasil také s využitím AD pro následný festival „Ozvěny ANIFILMU“.

AD“ pro účely těchto Podmínek označuje audiovizuální dílo, které jste ANIFILMU poskytli na základě příslušného vstupního internetového formuláře a s jehož využitím pro následný festival „Ozvěny ANIFILMU“ jste souhlasili zaškrtnutím příslušného políčka v uvedeném vstupním formuláři.

ANIFILM“ pro účely těchto Podmínek označuje mezinárodní filmový festival pořádaný v České republice a zaměřený na animované filmy. 

Ozvěny ANIFILMU“ pro účely těchto podmínek označují festival následující po ANIFILMU, který představuje výběr z filmů, které byly promítány v rámci ANIFILMU. 

 

II. Účel těchto Podmínek

  1. Nabyvatel zamýšlí prezentovat AD veřejnosti prostřednictvím filmových projekcí v rámci Ozvěn ANIFILMU za níže stanovených podmínek. 

  2. Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli licenci a podlicenci k užívání AD způsoby uvedenými v této smlouvě (viz čl. III). 

 

III. (Pod)licence

1. Poskytovatel tímto zaručuje a garantuje, že:

a)  je výlučným držitelem produkčních práv k audiovizuálnímu záznamu AD (dále jen „Záznam“) nebo že je oprávněn jménem všech držitelů takovýchto práv licenci k užívání Záznamu poskytnout, jak tímto činí; 

b)  je oprávněn užívat AD jako takové i všechna v něm obsažená umělecká díla (dále jen „Díla“) a umělecké výkony (dále jen „Výkony“), a to na základě toho, že (i) jej k tomu licenční smlouvou oprávnili držitelé práv k AD, Dílům a Výkonům, nebo (ii) je sám držitelem příslušných práv, nebo (iii) jej všichni držitelé takových práv pověřili, aby poskytl licenci podle těchto Podmínek;

c)   je oprávněn používat všechny v AD vyobrazené lidské podobizny, jména a ostatní aspekty související s respektováním soukromí tak, jak jsou v AD použity, jakož i ostatní předměty duševního vlastnictví obsažené nebo použité v AD;

d)  je oprávněn poskytnout licenci podle těchto Podmínek, tzn. vlastní práva, která tímto poskytuje Nabyvateli, a v tomto mu nebrání žádné předchozí dohody. 

2. Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli neexkluzivní (pod)licenci a oprávnění k užívání AD, jeho Záznamu a všech v něm obsažených Děl, Výkonů a chráněných předmětů uvedených v odst. 1 písm. c) v následujícím rozsahu: 

a)   prostřednictvím veřejné prezentace AD v souladu s § 20 odst. 1 autorského zákona, tzn. přehráváním AD ze záznamu v rámci Ozvěn ANIFILMU, přičemž tyto Podmínky umožňují Nabyvateli užívat AD tímto způsobem pouze nekomerčně, tzn. Nabyvatel (nebo jakákoliv třetí strana, která své oprávnění odvozuje od Nabyvatele) nemůže v souvislosti s takovýmto užíváním vybírat žádné poplatky, s výjimkou poplatků určených výhradně na pokrytí nezbytných nákladů spojených s užitím AD, a to včetně technických a administrativních nákladů;

b)   kopírováním AD za účelem uvedeným výše pod písm. a), a to včetně konverze do zvláštních formátů / DCP;

c)    užívání částí AD, fotografií z AD (statických snímků), resumé dle definice v odst. 4 a upoutávek (pokud je Poskytovatel Nabyvateli poskytne), a to bez omezení způsobu užití, pro účely reklamy a/nebo nabízení AD způsoby definovanými pod písm. a) výše;

d)   s územním omezením na Českou republiku; 

e)   na dobu 1 roku od promítání AD v rámci ANIFILMU;

f)       bez omezení počtu užití;

g)   s oprávněním zajistit k AD titulky v jakémkoliv jazyce;

h)   s oprávněním Nabyvatele propojit AD a následně užívat AD ve spojení s dalšími audiovizuálními díly třetích stran (tzn. v tzv. filmových programech / kompilacích; dále jen „Program“), a to zcela podle rozhodnutí a výběru Nabyvatele;

i)        s oprávněním poskytovat třetím stranám (provozovatelům kin atd.) sublicence k užívání AD za výše uvedených podmínek.

3. Licence podle těchto Podmínek se poskytuje bezúplatně, tzn. Poskytovatel nemá nárok na žádnou odměnu za poskytnutí této licence.

4. Poskytovatel uděluje Nabyvateli také neexkluzivní neomezenou licenci k užívání položek, které Poskytovatel Nabyvateli předal v souvislosti s poskytnutím AD ANIFILMU (jako např. technické informace k AD, resumé AD, statické snímky z AD, seznam titulků nebo dialogy a titulky k AD v angličtině) k užití všemi známými způsoby v souvislosti s AD, a pro tyto účely zajistí všechna práva. 

5. Nabyvatel má právo, ale nikoliv povinnost AD užívat.

 

IV. Rozhodné právo a příslušnost soudu

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky a pro případ jakýchkoliv souvisejících soudních sporů se smluvní strany dohodly na příslušnosti obecného soudu podle sídla Nabyvatele.