Statut a pravidla soutěže
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ, 10. - 15. KVĚTNA, ČESKÁ REPUBLIKA

Statut a pravidla festivalu

Statut festivalu

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ ANIFILM, 10. - 15. KVĚTNA 2022, LIBEREC, ČESKÁ REPUBLIKA 

 1. Záměrem festivalu je každoročně představit to nejlepší, co v mezinárodním měřítku v oblasti autorské animované tvorby vzniklo. Festival chce připomínat a dále rozvíjet kulturní dědictví českého animovaného filmu, chce přispět ke vzniku nových českých děl, stejně tak jako poskytovat půdu pro možný vznik mezinárodních koprodukcí. Svými doprovodnými aktivitami Anifilm podporuje vzdělávání v oblasti animovaného filmu a počítačových her. Širokým programovým záběrem mění stereotypní vnímání animované tvorby, včetně všech jejích projevů, coby pouhé zábavy nebo produkce pro děti.  
 2. Pořadatelem festivalu je Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu se sídlem Hradešínská 6, 101 00 Praha 10, Česká republika, e-mail: program@anifilm.cz, webové stránky: www.anifilm.cz, spolupořadatelem je Anifilm, spol. s r.o. 
 3. Festival Anifilm 2022 se uskuteční od 10. do 15. května 2022
 4. Soutěžní program Anifilmu je složen z těchto kategorií:

  Mezinárodní soutěž celovečerních filmů
  Pro filmy delší než 60 minut. Porota uděluje ceny za film pro děti a za film pro dospělé.
  Mezinárodní soutěž krátkých filmů
  Pro filmy do 59 minut natočené profesionálními tvůrci.  
  Mezinárodní soutěž studentských filmů
  Film může přihlásit tvůrce i škola. 
  Mezinárodní soutěž videoklipů
  Mezinárodní soutěž abstraktních a nenarativních animací
  Audiovizuální dílo využívající principy animace v nejširším slova smyslu.
  Mezinárodní soutěž VR filmů
  Díla určená pro virtuální realitu - animovaná 360° videa.
  Mezinárodní soutěž počítačových her
  Porota uděluje ceny za hru pro děti a za výtvarný počin.
 1. Soutěž pro českou animovanou tvorbu nese název Český obzor a má tyto kategorie:

  Krátký a celovečerní film
  Studentský film
  Dílo vytvořené studentem / studenty ke splnění studijních podmínek. 
  Televizní / on-line seriál 
  Dílo, které vzniklo v produkci či majoritní koprodukci veřejnoprávní, komerční či internetové televize z České republiky. Do soutěže je přihlašován jeden díl ze seriálu a tento seriál může být zastoupen pouze v jednom ročníku festivalové soutěže. Soutěžit mohou rovněž televizní speciály.
  Videoklip
  Zakázková tvorba 
  Dílo, které bylo vyrobeno na zakázku. Jedná se zejména o snímky propagační, reklamní, výukové, průmyslové... 
 1. Do soutěže mohou být přihlášena pouze díla vyrobena po 1. lednu 2021. Díla posuzuje výběrová komise, která je poradním orgánem programové rady festivalu. O výsledku je každý přihlašovatel vyrozuměn.  Rozhodnutím vedení festivalu ze dne 30. 11. 2021 s přihlédnutím ke komplikacím, které provázely zrod a premierování četných děl uplynulých dvou let, mohou být do soutěže ročníku 2022 zařazena i díla vyrobená po 1. lednu 2020, která dosud na Anifilmu nesoutěžila a ani se neucházela o účast ve festivalové soutěži.
 2. Filmy v mezinárodní soutěži jsou promítány v původním znění a musí být opatřeny anglickými titulky (vyjma videoklipů), což je povinnost přihlašovatele.
 3. Za výlohy spojené s dopravou nosiče s kopií filmu a za pojištění ze země původu až po převzetí festivalem odpovídá přihlašovatel, pokud není dohodnuto jinak. Za výlohy spojené s pojištěním nosiče proti ztrátě či celkovému zničení i částečnému poškození po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci odpovídá festival. V případě ztráty či zničení nosiče během festivalu odpovídá festival pouze za náklady spojené s náhradou nosiče. Stížnosti týkající se technického stavu vrácené kopie musí být sděleny festivalu nejpozději měsíc po obdržení kopie. 
 4. Přihlašovatel je povinen o výběru díla uvědomit držitele práv. V případě, že se dílo nemůže soutěže účastnit, musí festival o této skutečnosti informovat do týdne od obdržení oznámení o výběru. Pokud festival neobdrží nesouhlasné stanovisko během této doby, považuje účast filmu v soutěži za potvrzenou.  
 5. Mezinárodní porota je složena z významných představitelů kultury, teorie, kritiky, filmových tvůrců, herního průmyslu a producentů v audiovizi. Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého ze soutěžních děl. Všichni členové poroty jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu nebo členové programové rady festivalu se mohou účastnit zasedání poroty, ale nepodílí se na hlasování. 
 6. Porota uděluje tyto ceny:
  a) pro nejlepší celovečerní film pro dospělého diváka s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  b) pro nejlepší celovečerní film pro děti s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  c) pro nejlepší krátký film s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  d) pro nejlepší studentský film s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  e) pro nejlepší abstraktní a nenarativní animaci s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  f) pro nejlepší videoklip s finanční odměnou ve výši 500 EUR
  g) pro nejlepší VR film ve výši 500 EUR
  h) pro nejlepší výtvarný počin v počítačové hře
  ch) pro nejlepší počítačovou hru pro děti

Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v kategoriích krátký film, studentský film, abstraktní a nenarativní animace, videoklip.

Finanční odměna bude odeslána na účet poskytnutý držitelem práv k dílu. Předpokládá se, že příjemcem odměny bude tvůrce díla na základě jeho dohody s držitelem práv. 

 1. O vítězích soutěže Český obzor rozhoduje Rada animovaného filmu (RAF), která byla ustanovena v roce 2017 za iniciace a podpory Asociace animovaného filmu (ASAF), Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm a Evropských animačních cen Emile (EAA).  Skládá se z autorských tvůrců, producentů, animátorů, dramaturgů, teoretiků, historiků, kritiků, zástupců audiovizuálních přehlídek a festivalů a filmových pedagogové. RAF rozhoduje v online hlasování v období před konáním festivalu. 
 2. Přihlášením díla do soutěže Český obzor dává přihlašovatel zároveň souhlas Radě animovaného filmu k nominaci díla do Evropských animačních cen Emile.
 3. Díla vybraná do soutěže Český obzor (vyjma videoklipů, televizní a zakázkové tvorby) jsou poskytována Narodnímu filmovému archivu za účelem archivace.
 4. Vítězná díla soutěže Český obzor jsou vyhlášena na zahajovacím ceremoniálu festivalu. Anifilm na základě hlasování Rady animovaného filmu uděluje ceny:
 5. a) za nejlepší české animované dílo
  b) za nejlepší český krátký a celovečerní film
  c) za nejlepší český studentský film
  d) za nejlepší český televizní/on-line seriál
  e) za nejlepší český videoklip
  f) za nejlepší české zakázkové dílo
 6. Tvůrci vybraných soutěžních děl obdrží oficiální pozvání na festival, včetně informace o zajištěném ubytování. Festival uvítá účast všech tvůrců na slavnostním vyhlášení výsledků. 
 7. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje ředitel MFAF ANIFILM. V závažných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změny. 
 8. Přihlášením díla přihlašovatel uděluje souhlas k jednomu uvedení v rámci projekce "Oceněných filmů" daného ročníku, která se koná do 14 dnů od konce festivalu v pražském kině. 
 9. Vzhledem k proměnlivé situaci související s pandemií covid-19 si festival vyhrazuje právo soutěžní program zpřístupnit online po dobu plánovaného termínu festivalu. Přihlášením díla přihlašovatel souhlasí s uvedením filmu online na zabezpečené festivalové platformě aniont.com za předpokladu, že se festivalové projekce nebudou moci konat v kinosálech.   
 10. Přihlášením díla přihlašovatel potvrzuje, že veškerá autorská práva k dílu vč. použité hudby jsou ošetřena, že má oprávnění tímto dílem disponovat a festivalu jej poskytnout pro veřejné projekce v daném ročníku.
 11. Účast díla v soutěži festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

 

Pravidla soutěže

Soutěž je vyhlášena k 1. září 2021, uzávěrka soutěže je 31. prosince 2021, a řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly. Dílo může být přijato do soutěže, pokud splňuje následující podmínky:

- bylo dokončeno v období po 1. lednu 2021 - aktualizováno 31. listopadu 2021 - mohou soutěžit i díla dokončená po 1. lednu 2020 (viz bod 6 Statutu festivalu)
více než 50% jeho délky tvoří animace, animační technologie není omezena
- nesoutěžilo na předchozích ročnících festivalu

 1. Zahraniční dílo může soutěžit pouze v jedné soutěžní kategorii. Česká tvorba se může účastnit zároveň mezinárodní soutěže i Českého obzoru.  
 2. Do soutěže festivalu vybírá díla výběrová komise, viz bod 6 Statutu.
 3. Možnosti dodání náhledového videa filmu pro výběrovou komisi:
 4. a) vložením linku ke stažení do přihlašovacího formuláře: https://vp.eventival.com/anifilm/2022
  b) nebo zasláním na nosiči (USB disk, hard drive) nejpozději do 31. prosince 2021, poštovní adresu si vyžádejte na: vojtech.spevak@anifilm.cz.
 5. Dodání počítačové hry pro výběrovou komisi: 
  poskytnutím promo-kódu ke stažení z digitální distribuce (Steam, Apple App Store, Google Play,…) a to nejpozději do 31. prosince 2021 na e-mailovou adresu: vojtech.spevak@anifilm.cz.
 6. Specifikace náhledového videa filmu pro výběrovou komisi: 

  HD video file (nebo příbuzné rozlišení)
  - maximální datový tok 6000 kB/s
  - zvuk stereo nebo 5.1

 7. Rozhodnutí výběrové komise o dílech vybraných do soutěže se přihlašovatelé dozvědí v průběhu února 2022, zároveň budou vyzváni k případnému doplnění materiálů a zaslání filmové kopie. Do konce února 2022 pak bude seznam vybraných děl uveřejněn na stránkách festivalu www.anifilm.cz

 8. Pro promítání vybraných filmů na festivalu jsou akceptovány následující formáty
  - DCP / minimální datový tok 6000 kB/s, zvuk stereo nebo 5.1
  - FULL HD video soubor (či příbuzné rozlišení) / minimální datový tok 6000 kB/s, zvuk stereo nebo 5.1
  - kopie 35 mm
  A k tomu současně požadujeme
  - záložní FULL HD video soubor / minimální datový tok 6000 kB/s, zvuk stereo.

 9. Možnosti dodání filmové kopie a záložního video souboru pro projekce na festivalu:
  a)   zasláním prostřednictvím linku ke stažení na e-mailovou adresu: vojtech.spevak@anifilm.cz
  b)   nebo zasláním na nosiči (USB disk, hard drive), poštovní adresu si vyžádejte na: vojtech.spevak@anifilm.cz.

 10. Projekční kopie vybraných filmů musí být festivalu zaslány nejpozději do 31.3. 2022. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny týkající se dodání kopií.