Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže

Statut festivalu

Mezinárodní festival animovaných filmů ANIFILM, 6. - 11. října 2020 (náhradní termín), Liberec, Česká republika 

1. Obecným záměrem festivalu je každoročně představit to nejlepší, co v mezinárodním měřítku v oblasti autorské animované tvorby vzniklo. Festival chce připomínat a dále rozvíjet kulturní dědictví českého animovaného filmu, chce přispět ke vzniku nových českých děl, stejně tak jako poskytovat půdu pro možný vznik mezinárodních koprodukcí. Svými doprovodnými aktivitami Anifilm podporuje vzdělávání v oblasti animovaného filmu a počítačových her. Širokým programovým záběrem chce změnit stereotypní vnímání animované tvorby, včetně všech jejích projevů, coby pouhé zábavy nebo produkce pro děti.  

2. Pořadatelem festivalu je Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu se sídlem Hradešínská 6, 101 00 Praha 10, Česká republika, e-mail: program@anifilm.cz, webové stránky: www.anifilm.cz, spolupořadatelem je Anifilm, spol. s r.o. 

3. Festival Anifilm 2020 se uskuteční od 6. do 11. října 2020. 

4. Soutěžní program Anifilmu je složen z těchto kategorií:

 • Mezinárodní soutěž celovečerních filmů
  Celovečerní stopáží se rozumí film v délce trvání delší než 60 min. Porota uděluje cenu za film pro děti a film pro dospělé.
 • Mezinárodní soutěž krátkých filmů
  V této soutěžní sekci se v blocích představí krátké animované filmy, natočené profesionálními tvůrci (mimo školu). Krátkometrážní stopáží se rozumí film v délce trvání do 50 minut. 
 • Mezinárodní soutěž studentských filmů
  Prostřednictvím online přihlášky mají možnost do soutěže přihlásit své filmy jak samotní tvůrci, tak škola.
 • Mezinárodní soutěž videoklipů
  Soutěž hudebních videí vytvořených na konkrétní skladbu. Hudební práva musí mít autor videa zajištěná.
 • Mezinárodní soutěž abstraktních a nenarativních animací
  Audiovizuální dílo využívající principy animace v nejširším slova smyslu.
 • Mezinárodní soutěž VR filmů
  Díla určená pro virtuální realitu - animovaná 360° videa.
 • Mezinárodní soutěž počítačových her
  Porota uděluje cenu za hru pro děti a výtvarný počin

 5. soutěž pro českou animovanou tvorbu nese název Český obzor a má tyto podkategorie:

 • Krátký a celovečerní film
  Krátkým filmem se zde rozumí snímek do 60 min. Celovečerním filmem vše nad 60 min.
 • Studentský film
  Dílo vytvořené studentem/studenty ke splnění studijních podmínek. 
 • Televizní/on-line seriál 
  Dílo, které vzniklo v produkci či majoritní koprodukci veřejnoprávní, komerční či internetové televize z České republiky. Do soutěže je přihlašován jeden díl ze série/seriálu. Soutěžit mohou i televizní speciály.
 • Zakázková tvorba 
  Užitkové dílo, které bylo vyrobeno na zakázku. Jmenovitě se jedná zejména o animované snímky propagační, reklamní, výukové, průmyslové... 
 • Videoklip
  Viz mezinárodní soutěž.

6. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze filmy a hry vyrobené po 1. lednu 2019. Přihlášené filmy a hry posuzuje výběrová komise, která je poradním orgánem programové rady. O výsledku je každý účastník, který dílo zaregistruje, vyrozuměn.  

7. Všechny filmy v mezinárodní soutěži jsou promítány v původním znění a musí být opatřeny anglickými titulky (vyjma videoklipů), což je povinnost strany přihlašující film.

8. Za výlohy spojené s dopravou nosiče s kopií filmu, propagačních materiálů a za pojištění ze země původu až po poštu v Praze odpovídá účastník, pokud není dohodnuto jinak. Za výlohy spojené s pojištěním nosiče proti ztrátě či celkovému zničení i částečnému poškození po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci odpovídá festival. V případě ztráty či zničení nosiče během festivalu odpovídá festival pouze za náklady spojené s náhradou nosiče. Stížnosti týkající se technického stavu vrácené kopie musí být sděleny festivalu nejpozději měsíc po obdržení kopie. 

9. Režisér, producent nebo world sales společnost nesmí odvolat film z programu festivalu poté, co jeho uvedení oficiálně potvrdil. 

10. Mezinárodní porota je složena z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců, herního průmyslu a producentů. Každou ze soutěžních sekcí bude hodnotit mezinárodní porota. Členem mezinárodní poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděného v příslušných soutěžích. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu nebo členové programové rady festivalu se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování. 

11. Porotci udělují tyto ceny:
a) cena pro nejlepší celovečerní film pro dospělého diváka je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
b) cena pro nejlepší celovečerní film pro děti je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
c) cena pro nejlepší krátký film je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
d) cena pro nejlepší studentský film je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
e) cena pro nejlepší abstraktní a nenarativní animaci je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
f)  cena pro nejlepší videoklip je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR
g) cena za nejlepší VR film
h) cena za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře
ch) cena za nejlepší počítačovou hru pro děti

Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v každé z kategorií.

Finanční odměna patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu a bude mu zaslána bezhotovostně nejpozději do 2 měsíců od skončení festivalu. Pokud držitel práv k audiovizuálnímu dílu poskytne dílo k projekci na festivalu za poplatek, případná finanční výhra bude o tuto částku ponížena.  

12. Během slavnostního ceremoniálu jsou vyhlášeny rovněž vítězná díla sekce Český obzor, o kterých rozhoduje Rada animovaného filmu. Anifilm na základě jejího hlasování uděluje ceny:
a) cena za nejlepší české animované dílo  
b) cena za nejlepší český krátký a celovečerní film
c) cena za nejlepší český studentský film
d) cena za nejlepší český televizní/on-line seriál
e) cena za nejlepší české zakázkové dílo
f) cena za nejlepší český videoklip

13. Tvůrci vybraných soutěžních děl obdrží oficiální pozvání na festival, včetně informace o zajištěném ubytování. Festival uvítá účast všech tvůrců na slavnostním vyhlášení výsledků. 

14. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, ředitel MFAF ANIFILM Třeboň. V závažných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změny. 

15. Účast audiovizuálního díla a počítačové hry v soutěži festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

 

Pravidla soutěže

Soutěž je vyhlášena k 1. září 2019, uzávěrka soutěže je 5. ledna 2020, a řídí se statutem festivalu a soutěžními pravidly. Audiovizuální dílo a počítačová hra může být přijato do soutěže, pokud splňuje následující podmínky:

 • bylo dokončeno v období po 1. lednu 2019
 • více než 50% jeho délky tvoří animace, animační technologie není omezena
 • nesoutěžilo na předchozích ročnících festivalu

1. Každý film nebo hra může soutěžit pouze v jedné soutěžní kategorii. Česká tvorba se může účastnit zároveň mezinárodních soutěží i Českého obzoru.  

2. Do soutěže festivalu vybírá filmy nebo hry výběrová komise, viz bod 6 Statutu.

3. Možnosti dodání náhledového videa filmu pro výběrovou komisi:
a)   zasláním prostřednictvím linku ke stažení z internetové úložiště (doporučujeme: uschovna.cz, wetransfer.com, google disk) na e-mailovou adresu: shipping@anifilm.cz.
b)   nebo zasláním na nosiči (USB disk, hard drive) nejpozději do 5. ledna 2020, poštovní adresu si vyžádejte na: shipping@anifilm.cz.

Možnost dodání počítačové hry pro výběrovou komisi:

 • poskytnutí promo-kódu ke stažení z digitální distribuce (Steam, Apple App Store, Google Play,…) a to nejpozději do 5.1. 2020 na e-mailovou adresu: program@anifilm.cz.

4. Specifikace náhledového videa filmu pro výběrovou komisi
HD video file (nebo příbuzné rozlišení)
-       minimální datový tok 1000 kB/s
-       maximální datový tok 15000 kB/s
-       zvuk stereo L/R nebo 5.1 

5.   Rozhodnutí výběrové komise o filmech a hrách vybraných do soutěže se přihlašovatelé dozvědí v průběhu února 2020, zároveň budou vyzváni k případnému doplnění materiálů a zaslání filmové kopie. Do konce února 2020 pak bude seznam vybraných filmů a her uveřejněn na festivalových stránkách www.anifilm.cz.

6.   Pro vybrané filmy platí, že jsou akceptovány následující formáty v kvalitě pro projekci v kinosálech: 

 • DCP / minimální datový tok 4000 kB/s, zvuk stereo L/R nebo 5.1
 • HD video soubor (či příbuzné rozlišení) / minimální datový tok 4000 kB/s, zvuk stereo L/R nebo 5.1
 • kopie 35 mm

A k tomu současně požadujeme:

 • záložní HD video soubor / minimální datový tok 4000 kB/s, zvuk stereo L/R.

7. Možnosti dodání filmové kopie a záložního video souboru pro projekce na festivalu:
a)   zasláním prostřednictvím linku ke stažení z internetové úložiště (doporučujeme: uschovna.cz, wetransfer.com, drive.google.com) na e-mailovou adresu: shipping@anifilm.cz.
b)   nebo zasláním na nosiči (USB disk, hard drive), poštovní adresu si vyžádejte na: shipping@anifilm.cz.

8. Projekční kopie vybraných filmů musí být festivalu zaslány nejpozději do 31.3 2020. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny týkající se dodání kopií, viz bod 4. a 6. Pravidel soutěže.  

9. Vybrané filmy a hry hodnotí mezinárodní porota, viz bod 10 Statutu. V případě děl přihlášených do soutěže Český obzor o vítězích rozhoduje Rada animovaného filmu.  

10. Přihlášením audiovizuálního díla či hry přihlašovatel potvrzuje, že má oprávnění tímto dílem disponovat a festivalu jej poskytnou pro účely mezinárodní soutěže. 

11.  Přihlášením díla do soutěže Český obzor dává přihlašovatel zároveň souhlas Radě animovaného filmu k nominaci díla do Evropských animačních cen Emile.

12. Přihlášením audiovizuálního díla přihlašovatel uděluje souhlas k jednomu uvedení v rámci projekce "Oceněných filmů" daného ročníku, které se koná do 14 dnů od konce festivalu v pražském kině.