Statut festivalu

7. Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm, 3. - 8. května 2016, Třeboň, Česká republika 

1. Posláním Mezinárodního festivalu animovaných filmů ANIFILM, Třeboň je zachování a rozvoj kulturního dědictví českého animovaného filmu s důrazem na trvale udržitelný rozvoj, popularizaci a medializaci animovaného filmu a pozvednutí obecného povědomí o možnostech animace - kulturní, hospodářský a sociální rozvoj. Cílem je iniciace a podpora interkulturní spolupráce na poli animovaného filmu, pořádání odborných seminářů a workshopů animace.  

2. Pořadatelem festivalu je Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu se sídlem Hradešínská 6, 101 00 Praha 10, Česká republika. T/F: +420 257 534 646, e-mail: program@anifilm.cz, webové stránky: www.anifilm.cz, spolupořadatelem je Anifilm, spol s. r.o. 

3. Sedmý ročník festivalu se uskuteční v Třeboni od 3. do 8. května 2016. 

4. Soutěžní program Anifilmu je složen z těchto kategorií:

Mezinárodní soutěž celovečerních filmů
Soutěž celovečerních filmů je rozdělená do dvou kategorií: Filmy pro dospělého diváka a Filmy pro děti. Celovečerní stopáží se rozumí film v délce trvání delší než 60 min. 

Mezinárodní soutěž krátkých filmů
V této soutěžní sekci se v blocích představí krátké animované filmy, natočené profesionálními tvůrci. Krátkometrážní stopáží se rozumí film v délce trvání do 50 minut. 

Mezinárodní soutěž studentských filmů
Prostřednictvím online přihlášky mají možnost do soutěže přihlásit své filmy jak samotní tvůrci, tak škola. 

Mezinárodní soutěž videoklipů
Soutěž zakázkových či fanouškových videí vytvořených na konkrétní skladbu. 

Mezinárodní soutěž abstraktních a nenarativních animací
Neohraničený audiovizuální projev využívající principy animace v nejširším slova smyslu.

5. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze filmy vyrobené po 1. lednu 2015. Filmy vybrané do soutěže jsou posuzovány výběrovou komisí a o výsledku je každý účastník, který film zaregistruje vyrozuměn.  

6. Všechny filmy zařazené do programu festivalu jsou promítány v původním znění a musí být opatřeny anglickými titulky, což je povinnost strany přihlašující film.

7. Za výlohy spojené s dopravou filmů, propagačních materiálů a za pojištění ze země původu až po poštu v Praze odpovídá účastník, pokud není dohodnuto jinak. Za výlohy spojené s pojištěním kopie filmu proti ztrátě či celkovému zničení i částečnému poškození po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci odpovídá festival. V případě ztráty či zničení kopie během festivalu odpovídá festival pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního laboratorního ceníku výroby standardní kopie. Stížnosti týkající se technického stavu vrácené kopie musí být sděleny festivalu nejpozději měsíc po obdržení kopie. 

8. Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem programové rady. Komise může dle uvážení filmy přeřadit do jiné soutěžní kategorie než do které byly přihlášeny. Producent nebo world sales společnost nesmí odvolat film z programu festivalu poté, co jeho uvedení oficiálně potvrdil. 

9. Složení mezinárodní poroty je z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců a producentů. Každou ze soutěžních sekcí bude hodnotit mezinárodní porota. Členem mezinárodní poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděného v příslušných soutěžích. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu nebo členové programové rady festivalu se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování. 

10. Porotci udělují tyto ceny:

a) cena pro nejlepší celovečerní film pro dospělého diváka je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
b) cena pro nejlepší celovečerní film pro děti je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
c) cena pro nejlepší krátký film je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
d) cena pro nejlepší studentský film je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
e) cena pro nejlepší videoklip je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR
f) cena pro nejlepší abstraktní a nenarativní animaci je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR

Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v každé z kategorií.

Finanční odměna patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu a bude mu zaslána bezhotovostně nejpozději do 2 měsíců od skončení festivalu. Pokud držitel práv k audiovizuálnímu dílu poskytne dílo k projekci na festivalu za poplatek, případná finanční výhra bude o tuto částku ponížena.  

11. Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a že se o uvedené ceně zmíní v rámci své země i v mezinárodním měřítku a ve svých propagačních materiálech. 

12. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, ředitel MFAF ANIFILM Třeboň. V závažných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změny. 

13. Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

 

Pravidla soutěže

Soutěž MFAF ANIFILM TŘEBOŇ se řídí statutem festivalu a soutěžními pravidly. Film je přijat do soutěže, pokud splní následující podmínky:

1. Film byl dokončen v období po 1. lednu 2015.

2. Více než 50% délky trvání filmu tvoří animace, animační technologie není omezena. 

3. Přihlášený film nebyl v soutěži na předchozím ročníku festivalu. 

4. Do všech soutěžních sekcí jsou přijímány filmy v dobrém technickém stavu a v následujících formátech v kvalitě pro projekci v kinosálech:

 

5. Každý film může soutěžit pouze v jedné soutěžní kategorii. 

6. Do soutěže festivalu vybírá filmy výběrová komise, viz bod 8 Statutu. 

7. Vybrané filmy hodnotí mezinárodní porota, viz bod 9 Statutu. 

8. Soutěž je vyhlášena k 1. září 2015, uzávěrka soutěže je 15. ledna 2016.

9. Možnosti dodání filmu:

a)   Film pošlete prostřednictvím linku ke stažení z internetové úschovny (Úschovna.cz, Wetransfer, MyAirbridge... ) na e-mailovou adresu: shipping@anifilm.cz.

b)   Film nahrajte na náš FTP server. Pro obdržení uživatelského jména a hesla nás, prosím, kontaktujte: program@anifilm.cz

c)    Náhledové DVD s filmem posílejte do 15.1.2016 na adresu: Anifilm, Valdštejnské náměstí 2, 118 00 Praha 1, Česká republika

10. Rozhodnutí výběrové komise o filmech vybraných do soutěže bude oznámeno do 28. února 2016 a seznam vybraných filmů bude uveřejněn na festivalových stránkách www.anifilm.cz. Poté budou autoři vybraných filmů vyzváni k případnému doplnění materiálů.  

11. Projekční kopie vybraných filmů musí být festivalu zaslány nejpozději do 31.3 2016. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny týkající se dodání kopií, viz bod 4. Pravidel soutěže.

12. Producent, jehož film je promítán na festivalu musí mít oprávnění film na festivalu promítnout a oprávnění s filmem disponovat.

 

Soutěžní sekce

  1. Mezinárodní soutěž celovečerních filmů:
    1. filmy pro dospělého diváka
    2. filmy pro děti
  2. Mezinárodní soutěž krátkých filmů
  3. Mezinárodní soutěž studentských filmů
  4. Mezinárodní soutěž videoklipů
  5. Mezinárodní soutěž abstraktních a nenarativních animací