novinky o sdružení projekty press kontakt
O sdružení

Sdružení se bude snažit o zachování a rozvoj kulturního dědictví českého animovaného filmu s důrazem na trvale udržitelný rozvoj tohoto oboru. Bude usilovat o popularizaci a medializaci animovaného filmu a o pozvednutí obecného povědomí o možnostech Animace - kulturní, hospodářský a sociální rozvoj.
Bude iniciovat a podporovat interkulturní spolupráce na poli animovaného filmu, pořádání odborných seminářů, workshopů animace a pořádání festivalu animovaných filmů.

prouzek
O animaci

Animace je způsob vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. Slovo pochází z cizího slova znamenajícího oživení. Animace se využívá mj. v animovaném filmu. Princip animace je zaznamenání sekvence snímků, které jsou každý o sobě statický a drobně se od sebe liší. Při rychlém zobrazování těchto snímků za sebou vzniká díky setrvačnosti lidského oka dojem pohybu. Snímky se však musí přehrávat takovou rychlostí, kterou už oko nepostřehne.

prouzek
> předseda
Milan Rychecký
Vystudoval filmovou akademii v Čimelicích, obor kamera a produkce. Od 70. let pracoval v Krátkém Filmu na Barrandově, kde se podílel na výrobě několika desítek krátkých a dokumentárních filmů.
V roce 1990 založil první soukromou filmovou společnost v České Republice – společnost Milan Rychecký – v roce 1997 přejmenovanou na Anifilm, která se od počátku zaměřuje na výrobu převážně animovaných filmů a seriálů. Ve společnosti realizoval v pozici výkonného producenta 27 titulů seriálů s více než 250 díly a několik desítek krátkých filmů a reklam.
 
> výkonný výbor
Tomáš Rychecký
V roce 2005 absolvoval magisterské studium na pražské FAMU, obor produkce. Od roku 1999 pracuje ve společnosti Anifilm s.r.o. v pozici výkonné produkce na výrobě převážně animovaných seriálů a filmů.
Působil také ve vedoucích funkcích Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest v Třeboni, Mezinárodního festivalu studentských filmů Fresh Film Fest v Karlových Varech a Mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko. Výkonný ředitel Mezinárodního festivalu animovaných filmů v Třeboni.
 
Petr Slavík
Programový ředitel Mezinárodního festivalu animovaných filmů v Třeboni.
 
Jiří Trnka
Absolvoval obory herectví, dramaturgie a režie na DAMU v Praze. Jako scénárista, dramaturg, režisér a producent pracoval na více než padesáti projektech v českých i zahraničních divadlech. Spolupracoval také na několika filmových projektech a rovněž s Českým rozhlasem. Byl scénáristou a režisérem doprovodného programu na festivalu animovaných filmů AniFest v Třeboni a je spoluautorem několika multimediálních projektů.
prouzek
Stanovy Občanského sdružení pro podporu animovaného filmu

I. Název, sídlo, působnost

1. Název: Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu
2. Sídlo: Hradešínská 6, Praha 10, 10100
3. Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu (dále i jen „sdružení“) je nezávislá a zcela apolitická organizace.
4. Sdružení je právnickou osobou založenou podle práva České republiky, zejména zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění.

II. Cíle a formy činnosti sdružení

1. Zachování a rozvoj kulturního dědictví českého animovaného filmu. Důraz na trvale udržitelný rozvoj.
2. Popularizace a medializace animovaného filmu.
3. Pozvednutí obecného povědomí o možnostech Animace - kulturní, hospodářský a sociální rozvoj.
4. Iniciace a podpora interkulturní spolupráce na poli animovaného filmu, pořádání odborných seminářů a workshopů animace.
5. Pořádání festivalu animovaných filmů.
6. K dosažení výše uvedených cílů sdružení se sdružení může zabývat především:
a. Pořádáním festivalu animovaných filmů, organizováním odborných workshopů a seminářů o animaci, podpora českého animovaného filmu.
b. Získáváním prostředků pro financování aktivit vedoucích, a to zejména prostřednictvím dotací, grantů a sponzorských darů.
c. Účastí ve správních a jiných řízeních souvisejících s výše uvedenými cíli sdružení.

III. Organizace sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, které se mohou účastnit všichni členové sdružení. Usnášeníschopná je při účasti alespoň jedné třetiny členů. Usnesení musí být přijato nadpoloviční většinou přítomných členů. Členská schůze může být svolána i elektronickou formou komunikace.
2. V čele sdružení stojí výkonný výbor, který zajišťuje a řídí činnost sdružení dle případných pokynů členské schůze. Výkonný výbor jedná jménem sdružení ve všech věcech, které nejsou na základě těchto stanov, zákona či rozhodnutí členské schůze vyhrazeny k rozhodování členské schůze.
3. Členskou schůzi svolává výkonný výbor nejméně jednou ročně. Členskou schůzi mají rovněž právo svolat členové sdružení v počtu představujícím 25% a více všech členů sdružení, vždy však musí být nejméně tři.
4. Výkonný výbor je volen členskou schůzí a je jí ze své činnosti odpovědný. Členem výkonného výboru může být jen člen sdružení, který ke dni zvolení dosáhl 18ti let a má plnou způsobilost k právním úkonům. Výkonný výbor je oprávněn svolat kterýkoli jeho člen.
5. Z členů výkonného výboru volí členská schůze předsedu sdružení. Není-li předseda členskou schůzí zvolen, zvolí předsedu členové výkonného výboru mezi sebou.
6. Jménem sdružení je oprávněn navenek jednat předseda nebo jiný člen výkonného výboru písemně pověřený předsedou.

IV. Ustanovení o organizačních jednotkách

Sdružení nemá žádné organizační jednotky.

V. Členství, práva a povinnosti členů sdružení

1. Řádným členem sdružení se může stát kterákoli fyzická či právnická osoba po dovršení 15ti let. Řádným členem mohou být i právnické osoby.
2. Řádným členem se stává fyzická nebo právnická osoba po podání přihlášky a odsouhlasení přijetí nového řádného člena na základě přihlášky a jejích případných doplnění členskou schůzí.
3. Členství ve sdružení zaniká:
a. vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného výkonnému výboru sdružení
b. vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze, a to i bez udání důvodu
c. nezaplacením schváleného členského příspěvku ani po opakované výzvě
d. úmrtím člena – fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
4. Členství opravňuje k účasti na všech aktivitách sdružení. Každý člen sdružení, který dosáhl 18ti let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům má právo volit a být volen do výkonného výboru.
5. Každý člen sdružení má právo na členské schůzi požadovat informace o činnosti a hospodaření sdružení.
6. Povinností člena je dodržovat stanovy, respektovat rozhodnutí členské schůze a výkonného výboru a nečinit při dosahování cíle sdružení ničeho, co by bylo v rozporu se zákony.
7. Povinností člena je rovněž platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví členská schůze, a informovat o svých výsledcích a své činnosti v rámci sdružení ostatní členy sdružení v rámci členské schůze.

VI. Majetek a hospodaření

1. Majetek sdružení tvoří vlastní majetek, příspěvky a dary členů a třetích osob, granty, a dotace.
2. Hospodaření sdružení se řídí platnými právními předpisy České republiky.
3. O stavu hospodaření podává výkonný výbor zprávu členské schůzi nejméně jednou ročně.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy mohou být měněny pouze se souhlasem dvoutřetinové většiny všech řádných členů sdružení. Svůj souhlas mohou členové vyjádřit i písemně.
2. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, a to vždy za předpokladu souhlasu nejméně dvou třetin řádných členů. O vypořádání majetku sdružení rozhodne na návrh výkonného výboru členská schůze; odsouhlasení majetkového vypořádání je podmínkou zániku sdružení.
3. Tyto stanovy schválila ustavující členská schůze sdružení dne 15.02.2010.

prouzek