Statut a pravidla

STATUT FESTIVALU

1/ Posláním Mezinárodního festivalu animovaných filmů ANIFILM Třeboň je zachování a rozvoj kulturního dědictví českého animovaného filmu s důrazem na trvale udržitelný rozvoj, popularizaci a medializaci animovaného filmu a pozvednutí obecného povědomí o možnostech animace - kulturní, hospodářský a sociální rozvoj. Cílem je iniciace a podpora interkulturní spolupráce na poli animovaného filmu, pořádání odborných seminářů a workshopů animace.

2/ Pořadatelem festivalu je společnost Anifilm s.r.o. a Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu se sídlem: Hradešínská 6, 101 00 Praha 10, Česká republika, telefon/fax: +420 +420 257 534 646, e-mail: program@anifilm.cz, webové stránky: www.anifilm.cz

3/ 2. ročník festivalu se uskuteční v Třeboni od 3. do 8. května 2011.

4/ Soutěžní program festivalu tvoří:

4.1. Mezinárodní soutěž celovečerních filmů

4.1.1. filmy pro děti (ve stopáži od 60 min)

4.1.2. filmy pro dospělé (ve stopáži od 60 min)

4.2. Mezinárodní soutěž krátkých filmů – filmy natočené profesionálními tvůrci po 1. lednu 2009 (ve stopáži do 60 min)

4.3. Česko-slovenská soutěž studentských filmů – soutěž krátkých studentských filmů z českých a slovenských škol, které se zabývají animovanou tvorbou. Přihlašovat se mohou snímky natočené po 1. lednu 2010.

5/ Všechny filmy zařazené do programu festivalu jsou promítány v původním znění a musí být opatřeny anglickými titulky, což je povinnost strany přihlašující film.

6/ Za výlohy spojené s dopravou filmů, propagačních materiálů a za pojištění ze země původu až po celnici v Praze odpovídá účastník, pokud není dohodnuto jinak. Za výlohy spojené s pojištěním kopie filmu proti ztrátě či celkovému zničení i částečnému poškození po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci odpovídá festival. V případě ztráty či zničení kopie během festivalu odpovídá festival pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního laboratorního ceníku výroby standardní kopie. Stížnosti týkající se technického stavu vrácené kopie musí být sděleny festivalu nejpozději měsíc po obdržení kopie.

7/ Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem programového ředitele. Producent nebo world sales společnost nesmí odvolat film z programu festivalu poté, co jeho uvedení oficiálně potvrdil.

8/ Složení mezinárodní poroty je z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců a producentů. Pro každou ze dvou soutěžních sekcí (soutěž celovečerních animovaných filmů, soutěž krátkometrážních animovaných filmů) bude stanovena zvláštní mezinárodní porota. Členem mezinárodní poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděného v příslušných soutěžích. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu a Programový ředitel festivalu nebo jejich zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování.

9/ Porotci udělují tyto ceny:

 1. cena pro celovečerní animovaný film pro dospělého diváka je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR

 2. cena pro celovečerní animovaný film pro děti a rodiny je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR

 3. cena pro krátký profesionální film je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR

 4. cena pro krátký studentský film je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR

Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v každé z kategorií.

Finanční odměna patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu.

10/ Doprovodný program festivalu tvoří:

 1. Filmy Jana Švankmajera – tématická přehlídka celovečerních a krátkých animovaných filmů, v letošním roce věnována rozsáhlé retrospektivě světoznámého režiséra Jana Švankmajera.

 2. Bilance – mezinárodní přehlídka nejoblíbenějších animovaných celovečerních filmů z české distribuce za předchozí rok.

 3. Fokus - kurátorské výběry zaměřující se na vybrané kulturní i pop-kulturní fenomény současné animované tvorby: přehlídky geografické, historiografické nebo tematické.

 4. Pohledy – přehlídka "osudových filmů" renomovaného tvůrce.

 5. AnimaSongs - mezi hudbou, obrazem a novými médii

 6. Work in Progress - prezentace právě vznikajících animovaných filmů

 7. Game day - celodenní doprovodný program určený pro profesionály z oblasti animace a elektronické zábavy. Cílem je podpořit komunikaci a spolupráci mezi herními a filmovými tvůrci. Program dne je komponován a organizován ve spolupráci s organizací České hry o.s.

 8. Dílny animace - animační a výtvarné workshopy; lektory těchto dílen animace jsou zkušení tvůrci, pedagogové a studenti filmových škol.

 9. Výstava - téma je propojeno s animovaným filmem. Výstavu bychom opět chtěli připravit nejen pro festival, ale na delší dobu, aby mohla být v Třeboni instalována celé léto. Letošní výstava je věnována dílům Jana Švankmajera

 10. Koncerty, divadla a další


11/ Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a že se o uvedené ceně zmíní, v rámci své země i v mezinárodním měřítku, ve svých propagačních materiálech.

12/ V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, ředitel MFAF ANIFILM Třeboň.

13/ Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž MFAF ANIFILM TŘEBOŇ se řídí statutem festivalu a soutěžními pravidly. Film je přijat do soutěže, pokud splní následující podmínky:

 1. Film byl dokončen v období po 1. lednu 2009 (mezinárodní celovečerní a krátkometrážní filmy profesionálních tvůrců). Film byl dokončen v období po 1. lednu 2010 (česko-slovenská studentská soutěž).

 2. Více než 50% délky trvání filmu tvoří animace, animační technologie není omezena.

 3. Přihlášený film nebyl promítán na předchozím ročníku festivalu.

 4. Do všech soutěžních sekcí jsou přijímány filmy v dobrém technickém stavu a v následujících formátech v kvalitě pro projekci v kinosálech.

 1. kopie 35mm b) DCP c) Digital betacam d) Betacam SP

 1. Data ve formátu mpeg-2 f) Data ve formátu mpeg-4 g) DVD

 1. Každý film může soutěžit pouze v jedné soutěžní kategorii.

 2. Do soutěže festivalu vybírá filmy výběrová komise, viz bod 7 Statutu

 3. Vybrané filmy hodnotí mezinárodní porota, viz bod 8 Statutu

 4. Rozhodnutí výběrové komise o filmech vybraných do soutěže bude oznámeno do 10. dubna 2011 a seznam bude uveřejněn na www.anifilm.cz.

 5. Vyžádané filmy musí být festivalu zaslány do 20. dubna 2011. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny týkajícími se dopravy kopií.

10. Producent, jehož film je promítán na festivalu musí mít oprávnění film na festivalu promítnout a oprávnění s filmem disponovat.

11. Spolu s filmem je producent filmu povinen zaslat tyto dokumenty: synopse, press kit (pokud je k dispozici), fotosky filmu, foto režiséra, režisérova biografie a filmografie, dialogová listina v češtině a angličtině (pokud je k dispozici).

12. Producent, jehož film je promítán na festivalu poskytuje společnosti ANIFILM bezplatně oprávnění využít zaslané fotografické, grafické a textové podklady k filmu pro festivalový katalog, webové stránky a propagační tiskoviny, to vše bez omezení území, času, množství a způsobu užití.

13. Veškeré materiály uvedené v bodě 13 Pravidel soutěže se přihlašovateli nevrací.

 

V souvislosti se souhlasem promítnout film na MFAF Anifilm Třeboň, uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů podle § 5, 9 zákona č. 101/2000 Sb. Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné, správné a pravdivé a souhlasím s podmínkami statutu festivalu a pravidly soutěže.

 

V Praze dne 30. 1. 2011