STATUT FESTIVALU

4. Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm
3. - 8. května 2013, Třeboň, Česká republika

 1. Posláním Mezinárodního festivalu animovaných filmů ANIFILM, Třeboň je zachování a rozvoj kulturního dědictví českého animovaného filmu s důrazem na trvale udržitelný rozvoj, popularizaci a medializaci animovaného filmu a pozvednutí obecného povědomí o možnostech animace - kulturní, hospodářský a sociální rozvoj. Cílem je iniciace a podpora interkulturní spolupráce na poli animovaného filmu, pořádání odborných seminářů a workshopů animace.
 2. Pořadatelem festivalu je Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu se sídlem Hradešínská 6, 101 00 Praha 10, Česká republika. T/F: +420 +420 257 534 646, e-mail: program@anifilm.cz, webové stránky: www.anifilm.cz, spolupořadatelem je Anifilm, spol s. r.o.
 3. 4. ročník festivalu se uskuteční v Třeboni od 3. do 8. května 2013.
 4. Program Anifilmu je složen z těchto kategorií:

 

Soutěžní program

Soutěž 4. Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, Třeboň 2013 je rozdělena do níže uvedených kategorií. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze filmy vyrobené po 1. lednu 2011. Filmy vybrané do soutěže jsou posuzovány výběrovou komisí pro program a o výsledku je každý účastník, který film zaregistruje vyrozuměn.

Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů

Hlavní festivalová soutěž je rozdělená do dvou kategorií: Filmy pro dospělého diváka a Filmy pro děti. Celovečerní stopáží se rozumí film v délce trvání delší než 60 min. Našim záměrem je představit úzký výběr filmů, které se vyznačují ojedinělým nápadem, příběhem, výtvarnými návrhy či zpracováním. Sledujeme současnou produkci na trhu s celovečerními animovanými filmy a na základě toho oslovujeme konkrétní režiséry a producenty. Současně má tvůrce či producent možnost přihlásit svůj film na festival prostřednictvím online přihlášky.

Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů

V této soutěžní sekci se v blocích představí krátké animované filmy, natočené profesionálními tvůrci. Krátkometrážní stopáží se rozumí film v délce trvání kratší než 40 min. Sledujeme současnou produkci na trhu s animovanými filmy a na základě toho oslovujeme režiséry a producenty konkrétních krátkometrážních filmů. Tvůrci i producenti mají ale také možnost přihlásit film do soutěže prostřednictvím online přihlášky.

Česko-slovenská soutěž studentských animovaných filmů

Národní studentskou soutěží chceme podporovat domácí tvorbu, která má v poslední době vzestupnou tendenci jak v kvalitě, tak v počtu přihlašovaných snímků. Pro studenty se tak Třeboň stává ideálním místem setkání s filmovými profesionály a navazováním kontaktů. Prostřednictvím online přihlášky mají možnost do soutěže přihlásit své krátké filmy jak samotní tvůrci, tak škola. Spolupracujeme se středními, vyššími odbornými a vysokými školami.

 

Nesoutěžní program

V tomto doprovodném filmovém programu jsou uváděny tematické přehlídky, prezentace filmových škol, retrospektivy a zvláštní pocty, zaměřené na nejrůznější cílové skupiny diváků.

Retrospektiva významného tvůrce

Každý rok se zaměřujeme na jednoho konkrétního tvůrce světového ohlasu, kterému předáme Cenu za celoživotní dílo v oblasti animované tvorby, promítneme jeho kompletní animovanou tvorbu a současně usilujeme o jeho účast v porotě.

Bilance

Bilanční přehlídka současné světové animované tvorby, ve které představíme nejoblíbenější a nejzajímavější celovečerní animované filmy, které byly uvedeny do české filmové distribuce v loňském roce.

Fokus

Tato sekce uvádí kurátorské výběry, zaměřující se na vybrané kulturní i pop-kulturní fenomény současné animované tvorby: přehlídky geografické, historiografické, nebo tematické.

Animo TV

Program pro malé i velké, zahrnující domácí i zahraniční televizní tvorbu. Program je složený z novinek i klasiky, zaměřený na nejrůznější věkové skupiny.

Pohledy

V této části divákům své "osudové filmy" představí významný tvůrce animovaných filmů. Nechte se překvapit, které filmy se světoznámému tvůrci líbí a které ho inspirovaly.

Profil

Kurátorovaná přehlídka díla tvůrce, jehož tvorba je momentálně aktuální.

 

Speciální program

Visegrád Animation Fórum (VAF)

VAF je koprodukční, vzdělávací a prezentační fórum, jehož snahou je nastartování mechanismů, které by přispěly k nalezení nových způsobů financování či k navazování koprodukční spolupráce v animované tvorbě. Smyslem je komplexní podpora vývoje, produkce a distribuce animovaných filmů v zemích Visegrádu, kdysi slavných svými tradicemi animace, podpora talentů, ale i vzdělávání producentů a profesionálů  v oblasti tuzemské a zahraniční distribuce. Cílem VAF je v neposlední řadě postupné sjednocení profesionálů animace, kteří mohou jenom společně usilovat o zlepšení podmínek pro rozvoj celého oboru. Pořadatelem VAF je Asociace animovaného filmu, která jej organizuje ve spolupráci s Anifilmem a partnery z dalších visegrádských zemí.

Game day

Celodenní program zaměřený na prezentaci české i zahraniční nezávislé herní tvorby a interaktivních projektů. Naplní jsou přednášky herních tvůrců, projekce autorského hraní a ukázky nejzajímavějších projektů, které je i možné si na místě přímo vyzkoušet. Program je připravován ve spolupráci s organizací České hry, Amanita Design a Media Desk ČR. Cílem je představit výtvarně zajímavé projekty a poukázat na budoucí možnosti spolupráce mezi profesionály napříč z různými oblastmi animace.

Dílny animace

Dílny animace jsou již tradiční animační a výtvarné workshopy pro děti i dospělé, kteří si zde mají možnost natočit svůj vlastní animovaný film. Lektory těchto dílen animace jsou zkušení tvůrci, pedagogové a studenti filmových škol.

Chill-out zóna

Pohodlné venkovní posezení nabízí projekce na velkoplošné LED obrazovce, loutková divadla pro děti a další překvapení.

Semináře a přednášky

Zveme mezinárodně uznávané filmové profesionály, kteří přednáší o konkrétních odborných tématech, týkajících se animované tvorby.

.

Doprovodný program

Součástí doprovodného programu jsou koncerty, výstavy a divadelní představení pro děti.

 

 

 1. Všechny filmy zařazené do programu festivalu jsou promítány v původním znění a musí být opatřeny anglickými titulky, což je povinnost strany přihlašující film.
 2. Za výlohy spojené s dopravou filmů, propagačních materiálů a za pojištění ze země původu až po poštu v Praze odpovídá účastník, pokud není dohodnuto jinak. Za výlohy spojené s pojištěním kopie filmu proti ztrátě či celkovému zničení i částečnému poškození po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci odpovídá festival. V případě ztráty či zničení kopie během festivalu odpovídá festival pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního laboratorního ceníku výroby standardní kopie. Stížnosti týkající se technického stavu vrácené kopie musí být sděleny festivalu nejpozději měsíc po obdržení kopie.
 3. Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem programového ředitele. Producent nebo world sales společnost nesmí odvolat film z programu festivalu poté, co jeho uvedení oficiálně potvrdil.
 4. Složení mezinárodní poroty je z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců a producentů. Pro každou ze dvou soutěžních sekcí (Mezinárodní soutěž celovečerních filmů; Mezinárodní soutěž krátkých filmů + Česko-slovenská soutěž studentských filmů) bude stanovena zvláštní mezinárodní porota. Členem mezinárodní poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděného v příslušných soutěžích. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu a Programový ředitel festivalu nebo jejich zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování.
 5. Porotci udělují tyto ceny:
  1. cena pro nejlepší celovečerní animovaný film pro dospělého diváka je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  2. cena pro nejlepší celovečerní animovaný film pro děti je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  3. cena pro nejlepší krátký animovaný film je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  4. cena pro nejlepší krátký film Česko-slovenské studentské soutěže je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR

Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v každé z kategorií. Finanční odměna patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu a bude mu zaslána bezhotovostně nejpozději do 2 měsíců od skončení festivalu.

 1. Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a že se o uvedené ceně zmíní, v rámci své země i v mezinárodním měřítku, ve svých propagačních materiálech.
 2. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, ředitel MFAF ANIFILM Třeboň. V závažných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změny.
 3. Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

 

Pravidla soutěže

Soutěž MFAF ANIFILM TŘEBOŇ se řídí statutem festivalu a soutěžními pravidly. Film je přijat do soutěže, pokud splní následující podmínky:

 1. Film byl dokončen v období po 1. lednu 2011.
 2. Více než 50% délky trvání filmu tvoří animace, animační technologie není omezena.
 3. Přihlášený film nebyl promítán na předchozím ročníku festivalu.
 4. Do všech soutěžních sekcí jsou přijímány filmy v dobrém technickém stavu a v následujících formátech v kvalitě pro projekci v kinosálech:
  • kopie 35 mm
  • DCP
  • Blu-ray
  • data ve formátu QT v kompresi H.264 (HD)
  • Video DVD (SD PAL)
 5. Každý film může soutěžit pouze v jedné soutěžní kategorii.
 6. Do soutěže festivalu vybírá filmy výběrová komise, viz bod 7 Statutu
 7. Vybrané filmy hodnotí mezinárodní porota, viz bod 8 Statutu
 8. Soutěž je vyhlášena k 5. listopadu 2012, uzávěrka soutěže je 31. ledna 2013. Prosím registrujte se zde: http://vp.eventival.eu/anifilm/2013
 9. Náhledové DVD s filmem posílejte do 31.1.2013 na adresu: Anifilm, Valdštejnské náměstí 2, 118 00 Praha 1, Česká republika; anebo film pošlete v datech (QT/H.264) na náš FTP server. Pro obdržení uživatelského jména a hesla nás prosím kontaktujte: program@anifilm.cz
 10. Rozhodnutí výběrové komise o filmech vybraných do soutěže bude oznámeno do 31. března 2013 a seznam vybraných filmů bude uveřejněn na festivalových stránkách www.anifilm.cz. Poté budou autoři vybraných filmů vyzváni k dodání materiálů pro katalog (foto, kredity, atd.)
 11. Vyžádané filmy musí být festivalu zaslány nejpozději do 20. dubna 2012. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny týkající se dopravy kopií.
 12. Producent, jehož film je promítán na festivalu musí mít oprávnění film na festivalu promítnout a oprávnění s filmem disponovat.
 13. Přihlašující tímto souhlasí se zařazením svého filmu do programu festivalových Ozvěn, které nejsou pořádány za účelem dosažení zisku - na tyto projekce se nevybírá vstupné.

Kategorie soutěžní sekce

 1. Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů:
  1. filmy pro dospělého diváka
  2. filmy pro děti
 2. Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů
 3. Česko-slovenská soutěž studentských animovaných filmů