Statut festivalu

3. Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm
3. - 8. května 2012, Třeboň

 1. Posláním Mezinárodního festivalu animovaných filmů ANIFILM, Třeboň je zachování a rozvoj kulturního dědictví českého animovaného filmu s důrazem na trvale udržitelný rozvoj, popularizaci a medializaci animovaného filmu a pozvednutí obecného povědomí o možnostech animace - kulturní, hospodářský a sociální rozvoj. Cílem je iniciace a podpora interkulturní spolupráce na poli animovaného filmu, pořádání odborných seminářů a workshopů animace.
 2. Pořadatelem a organizátorem festivalu je společnost Anifilm s.r.o. a Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu se sídlem Hradešínská 6, 101 00 Praha 10, Česká republika. T/F: +420 +420 257 534 646, e-mail: program@anifilm.cz, webové stránky: www.anifilm.cz
 3. 3. ročník festivalu se uskuteční v Třeboni od 3. do 8. května 2012.
 4. Program Anifilmu je složen z těchto kategorií:

Soutěžní program

Soutěž 3. Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, Třeboň 2012 je rozdělena do níže uvedených kategorií. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze filmy vyrobené po 1. lednu 2010. Filmy vybrané do soutěže jsou posuzovány výběrovou komisí pro program a o výsledku je každý účastník, který film zaregistruje vyrozuměn.

Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů

Hlavní festivalová soutěž je rozdělená do dvou kategorií: Filmy pro dospělého diváka a Filmy pro děti. Celovečerním stopáží se rozumí film v délce trvání větší než 60 min. Našim záměrem je představit úzký výběr filmů, které se vyznačují ojedinělým nápadem, příběhem, výtvarnými návrhy či zpracováním. Sledujeme současnou produkci na trhu s celovečerními animovanými filmy a na základě toho oslovujeme konkrétní režiséry a producenty. Současně má tvůrce či producent možnost přihlásit svůj film na festival prostřednictvím online přihlášky.

Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů

V této soutěžní sekci se v blocích představí krátké animované filmy, natočené profesionálními tvůrci. Krátkometrážní stopáží se rozumí film v délce trvání kratší než 60 min. Sledujeme současnou produkci na trhu s animovanými filmy a na základě toho oslovujeme režiséry a producenty konkrétních krátkometrážních filmů. Tvůrci i producenti mají ale také možnost přihlásit film do soutěže prostřednictvím online přihlášky.

Česko-slovenská soutěž studentských animovaných filmů

Národní studentskou soutěží chceme podporovat domácí tvorbu, která má v poslední době vzestupnou tendenci jak v kvalitě, tak v počtu přihlašovaných snímků. Pro studenty se tak Třeboň stává ideálním místem setkání s filmovými profesionály a navazováním kontaktů. Prostřednictvím online přihlášky mají možnost do soutěže přihlásit své filmy jak samotní tvůrci, tak škola. Spolupracujeme se středními, vyššími odbornými a vysokými školami.

Nesoutěžní program

V tomto doprovodném filmovém programu jsou uváděny tematické přehlídky, prezentace filmových škol, retrospektivy a zvláštní pocty, zaměřené na nejrůznější cílové skupiny diváků.

Retrospektiva významného tvůrce

Každý rok se zaměřujeme na jednoho konkrétního tvůrce světového ohlasu, kterému předáme Cenu za celoživotní dílo v oblasti animované tvorby, promítneme jeho kompletní animovanou tvorbu a současně usilujeme o jeho účast v porotě.

Bilance

Bilanční přehlídka současné světové animované tvorby, ve které představíme nejoblíbenější a nejzajímavější celovečerní animované filmy, které byly uvedeny do české filmové distribuce v loňském roce.

Fokus

Tato sekce uvádí kurátorské výběry, zaměřující se na vybrané kulturní i pop-kulturní fenomény současné animované tvorby: přehlídky geografické, historiografické, nebo tematické.

Animo TV

Program pro malé i velké, zahrnující domácí i zahraniční televizní tvorbu. Program je složený z novinek i klasiky, zaměřený na nejrůznější věkové skupiny.

Pohledy

V této části divákům své "osudové filmy" představí významný tvůrce animovaných filmů. Nechte se překvapit, které filmy se světoznámému tvůrci líbí a které ho inspirovaly.

Mimo soutěžní a nesoutěžní program představujeme trojici jedno a vícedenních akcí, konaných v rámci festivalu, které se zaměřují na propagaci a zviditelnění specifické oblasti animovaného filmu. Informují o připravovaných novinkách a umožňují nahlédnout do procesu výroby animovaného filmu.

Game Day

Celodenní program je určený především pro profesionály z oblasti animace a elektronické zábavy. Program je komponován a organizován ve spolupráci s organizací České hry o.s. a náplní je prezentace současné tvorby a představení novinek. Součástí programu je také vyhlášení o nejlepší hru a to hned v několika kategoriích.

Work in Progress

Tento jednodenní program je určený především pro filmové profesionály a představuje právě vznikající animovaná díla. Kromě celovečerních snímků představíme i krátkometrážní díla a seriálovou tvorbu.

Dílny Animace

Dílny animace jsou již tradiční animační a výtvarné workshopy. Lektory těchto dílen animace jsou zkušení tvůrci, pedagogové a studenti filmových škol.

Doprovodný program

Součástí doprovodného programu jsou koncerty, výstavy, divadelní představení pro děti, videomapping projekce a další akce.

 1. Všechny filmy zařazené do programu festivalu jsou promítány v původním znění a musí být opatřeny anglickými titulky, což je povinnost strany přihlašující film.
 2. Za výlohy spojené s dopravou filmů, propagačních materiálů a za pojištění ze země původu až po poštu v Praze odpovídá účastník, pokud není dohodnuto jinak. Za výlohy spojené s pojištěním kopie filmu proti ztrátě či celkovému zničení i částečnému poškození po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci odpovídá festival. V případě ztráty či zničení kopie během festivalu odpovídá festival pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního laboratorního ceníku výroby standardní kopie. Stížnosti týkající se technického stavu vrácené kopie musí být sděleny festivalu nejpozději měsíc po obdržení kopie.
 3. Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem programového ředitele. Producent nebo world sales společnost nesmí odvolat film z programu festivalu poté, co jeho uvedení oficiálně potvrdil.
 4. Složení mezinárodní poroty je z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců a producentů. Pro každou ze dvou soutěžních sekcí (mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů, mezinárodní soutěž krátkometrážních animovaných filmů) bude stanovena zvláštní mezinárodní porota. Členem mezinárodní poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděného v příslušných soutěžích. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu a Programový ředitel festivalu nebo jejich zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování.
 5. Porotci udělují tyto ceny:
  1. cena pro nejlepší celovečerní animovaný film pro dospělého diváka je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  2. cena pro nejlepší celovečerní animovaný film pro děti je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  3. cena pro nejlepší krátký profesionální animovaný film je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  4. cena pro nejlepší krátký studentský film je spojena s finanční odměnou ve výši 1000 EUR
  Dále může porota udělit jedno Zvláštní uznání v každé z kategorií. Finanční odměna patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu.
 6. Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a že se o uvedené ceně zmíní, v rámci své země i v mezinárodním měřítku, ve svých propagačních materiálech.
 7. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, ředitel MFAF ANIFILM Třeboň. V závažných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změny.
 8. Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

Pravidla soutěže

Soutěž MFAF ANIFILM TŘEBOŇ se řídí statutem festivalu a soutěžními pravidly. Film je přijat do soutěže, pokud splní následující podmínky:

 1. Film byl dokončen v období po 1. lednu 2010.
 2. Více než 50% délky trvání filmu tvoří animace, animační technologie není omezena.
 3. Přihlášený film nebyl promítán na předchozím ročníku festivalu.
 4. Do všech soutěžních sekcí jsou přijímány filmy v dobrém technickém stavu a v následujících formátech v kvalitě pro projekci v kinosálech:
  • kopie 35 mm
  • DCP
  • Digital betacam
  • Betacam SP
  • Data ve formátu mpeg-2
  • Data ve formátu mpeg-4
  • Video DVD
 5. Každý film může soutěžit pouze v jedné soutěžní kategorii.
 6. Do soutěže festivalu vybírá filmy výběrová komise, viz bod 7 Statutu
 7. Vybrané filmy hodnotí mezinárodní porota, viz bod 8 Statutu
 8. Rozhodnutí výběrové komise o filmech vybraných do soutěže bude oznámeno do 31. března 2012 a seznam vybraných filmů bude uveřejněn na festivalových stránkách www.anifilm.cz.
 9. Vyžádané filmy musí být festivalu zaslány do 20. dubna 2012. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny týkajícími se dopravy kopií.
 10. Producent, jehož film je promítán na festivalu musí mít oprávnění film na festivalu promítnout a oprávnění s filmem disponovat.

Kategorie soutěžní sekce

 1. Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů:
  1. filmy pro dospělého diváka
  2. filmy pro děti
 2. Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů
 3. Česko-slovenská soutěž studentských animovaných filmů